Oregon bill to ban firing employees for off-duty marijuana