Texas Gov. Greg Abbott smacks down atheist who said 'get out